PROGRAMES I SERVEIS

La nostra entitat dissenya, implementa i avalua diversos programes i serveis centrats en la promoció de la salut i/o prevenció de malalties. Aquests programes es dirigeixen a diferents col·lectius d’infants, joves, dones, persones nouvingudes, persones afectades de discapacitat intel·lectual, persones en situació d’especial vulnerabilitat, dones en situació de violència de gènere i població general.

PROGRAMES D’INTERVENCIÓ EN SALUT Catàleg (PDF)

PROMOCIÓ DE LA SALUT

 • Programa Comunitari de Promoció de la Salut a Cornellà de Llobregat
 • Programa MIGRASALUT adreçat a població immigrada
 • Programa de Cooperació Internacional per al desenvolupament a l’àmbit de la promoció de la salut

EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL

 • Prevenció del VIH/Sida, altres infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats entre els joves de l’àmbit extraescolar: Formació de mediadors
 • Prevenció de la infecció per VIH entre persones afectades de Discapacitat Intel·lectual
 • Suport a joves en risc d’exclusió social: promoció de la salut prevenint riscos associats a la sexualitat
 • Programa de formació a joves peers en prevenció del VIH, altres infeccions de transmissió sexual i embarassos no planificats

SALUT REPRODUCTIVA

 • Programa de promoció de contracepció en dones immigrades. Agència de Salut Pública de Barcelona

MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

 • Programa d’Agents Comunitaris de Salut del Servei d’epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

EDUCACIÓ PER A LA SALUT I DISSENY DE MATERIALS

EDUCACIÓ PER A LA SALUT Catàleg (PDF)

 • Educació afectiva i sexual
 • Alimentació saludable
 • Seguretat vial
 • Tabac i alcohol
 • Habilitats socials
 • Relacions interpersonals
 • Autoestima
 • Salut i publicitat
 • Dol migratori
 • Tuberculosi

DISSENY DE MATERIALS Catàleg (PDF)

 • Accés als recursos sanitaris
 • Educació sexual i prevenció
 • Alimentació saludable
 • Tabac i alcohol
 • Seguretat vial
 • Càncer de mama

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT A PROFESSIONALS Catàleg (PDF)

 • Disseny de programes de promoció de la salut
 • Disseny de materials de salut
 • Prevenció de riscos associats a la sexualitat
 • Prevenció de riscos associats a la sexualitat amb població nouvinguda
 • Educació afectiva sexual per a educadors
 • Metodologies per treballar salut amb joves i persones nouvingudes
 • Salut i adolescència
 • Jornades Salut

ESTUDIS RELACIONATS AMB LA SALUT

 • Avaluació de necessitats en alimentació i activitat física en persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Avaluació d’una campanya d’accés als recursos sanitaris de persones immigrades (marroquins i equatorianes).
 • Percepció de l’estat de salut i satisfacció amb els recursos sanitaris.
 • Plans de salut